Stratégia

Spoločnosť PETROLAB, s.r.o. chce v oblasti vykonávania laboratórnych skúšok palív a mazív dosahovať a neustále rozvíjať vysokú úroveň vykonávaných analýz, všetkých súvisiacich činností a vytvárať predpoklady pre požadovaný štandard poskytovaných služieb.

Preto chceme naplniť nasledujúce zásady:

  • V plnej miere uspokojovať požiadavky zákazníka so službami nášho skúšobného laboratória.
  • Zodpovednosť vrcholového manažmentu za zavádzanie a uplatňovanie systému manažérstva kvality je nezastupiteľná, ale každý člen kolektívu musí vydať maximum.
  • Pre dôsledné plnenie požiadaviek zákazníka sme vybudovali a neustále zlepšujeme svoj systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008.
  • Získavať zákazníka na základe odborného poradenstva a dôveryhodných laboratórnych činností.
  • Pružne prispôsobovať všetky činnosti novým požiadavkám zákazníka.
  • Pravidelnými školeniami zvyšovať odbornú úroveň pracovníkov.
  • V rámci ekonomických možností modernizovať prístrojové zariadenie SPM.

Náš najvyšší cieľ je dôveryhodnosť nami poskytovaných služieb!

Vedenie našej spoločnosti sa zaviazalo za plnenie týchto cieľov a zabezpečí aj potrebné zdroje a informácie pre ich dosiahnutie.